Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Finanse przedsiębiorstw Wróć do kategorii

01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01

plik Pobierz 01 Finanse przedsiebiorstw Wyklad 01.txt

to tylko zajawka. całość w pliku

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO – INFORMATYCZNA
 W WARSZAWIE


Zagadnienia z finansów przedsiębiorstw.
1.1. Pojęcie finansów przedsiębiorstwa - 3 -
1.2. Klasyfikacja strumieni pieniężnych: - 3 -
1.3. Klasyfikacja przedmiotowa zjawisk pieniężnych: - 3 -
2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw. Jej cele, fazy i kryteria oceny. - 3 -
2.1. Pojęcie gospodarki finansowej - 3 -
2.2. Cele gospodarki finansowej - 3 -
2.3. Fazy gospodarki finansowej - 4 -
2.4. Cele przedsiębiorstwa: - 4 -
2.5. Kryteria oceny gospodarki finansowej: - 4 -
3. Ryzyko, jego rodzaje, czynniki je wywołujące oraz sposoby ograniczania. - 4 -
3.1. Definicje ryzyka: - 4 -
3.2. Niepewność - 4 -
3.3. Źródła ryzyka - 4 -
3.4. Kalkulacja ryzyka - 4 -
3.5. Podział ryzyk - 5 -
3.6. Rodzaje ryzyka: - 5 -
3.7. Sposoby ograniczenia ryzyka - 5 -
4. Ruch okrężny w przedsiębiorstwie i jego konsekwencje dla gospodarki finansowej. - 5 -
4.1. Zasady ruchu okrężnego w przedsiębiorstwie: - 5 -
4.2. Konsekwencje ruchu okrężnego dla gospodarki finansowej przedsiębiorstwa: - 5 -
5. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie. - 6 -
5.1. Źródła przychodów: - 6 -
5.2. Przychody ze sprzedaży w przedsiębiorstwie - 6 -
5.3. Pojęcie kosztów w przedsiębiorstwie - 6 -
5.4. Sposoby ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie - 7 -
5.5. Podział kosztów wg rodzaju: - 7 -
6. Akumulacja. - 7 -
6.1. Akumulacja pieniężna brutto - 7 -
6.2. Akumulacja netto - 7 -
6.3. Akumulacja pieniężna (finansowa) - 7 -
7. Zysk i jego funkcje. - 8 -
7.1. Funkcje zysku - 8 -
7.2. Podstawowe postacie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie - 8 -
7.3. Metody podziału wyniku finansowego: - 8 -
8. Wskaźniki absolutne i relatywne. - 8 -
8. 1. Wskaźniki absolutne - 8 -
8.2. Wskaźniki relatywne - 9 -
9. Charakterystyka majątku trwałego i obrotowego w przedsiębiorstwie. - 9 -
10. Amortyzacja, metody i funkcje. - 11 -
10.1 Pojęcie amortyzacji - 11 -
10.2. Funkcje amortyzacji - 11 -
10.3. Metody amortyzacji środka trwałego: - 11 -
10.4. Różnice w metodach amortyzacji - 12 -
11. Finansowanie zewnętrzne i zewnętrzne. - 12 -
11.1. Podział finansowania działalności przedsiębiorstwa: - 12 -
12. Elementarne metody finansowania. - 13 -
12.1 Metody finansowania - 13 -
13. Cechy kapitału własnego i obcego. - 14 -
13.1. Kapitał własny - 14 -
13.2. Zalety kapitału własnego: - 14 -
13.3. Wady kapitału własnego: - 14 -
13.4. Kapitały obce - 14 -
13.5. Zalety kapitału obcego - 14 -
13.6. Wady kapitału obcego - 14 -
14. Struktura kapitału i działanie dźwigni finansowej. - 15 -
15. Kapitały własne a forma organizacyjno – prawna przedsiębiorstwa. - 15 -
 
1. Przedmiot nauki o finansach przedsiębiorstwa.
1.1. Pojęcie finansów przedsiębiorstwa
Przedmiot finanse przedsiębiorstw rozpatrywany być może w różny sposób.
1. Jako element ogółu zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych
2. Jako element pieniężnego mechanizmu wymiany i podziału wartości rzeczowych i usług.
Finanse przedsiębiorstw to badania nad całością procesów, mechanizmów, zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie. Ich szczególną cechą różniącą je od innych form jest pieniężny charakter. Do podziału dóbr i usług dochodzi w drodze przeplatających się ze sobą przepływów różnych kategorii strumieni pieniężnych.
1.2. Klasyfikacja strumieni pieniężnych:
1. Przedmiotowa
1. Strumień przepływów rynkowych, – który charakteryzuje się głównie bezpośrednim związkiem przepływu pieniądza z przepływem dóbr i usług.
2. Strumień przepływów transferowych, – który polega na przepływie pieniądz bez ekwiwalentu. Występuje tu przepływ w jedną stronę np. zasiłki, renty.
3. Przepływ kredytowy - dochody kredytowe, będące skutkiem bankowej kreacji pieniądza poprzez udzielenie kredytu.
4. Przepływ oszczędności- jest to strumień zdecydowanie różniący się od poprzednich, bo jest to strumień zatrzymywany, a nie jak poprzednie będące w ruchu. Ten strumień zatrzymany nie tworzy strumieni płynących dochodów, ale tworzy on zasoby.
2. Podmiotowa
1. finanse przedsiębiorstw
2. ludności
3. publiczne
4. banków i innych instytucji kredytowych
5. ubezpieczeń
1.3. Klasyfikacja przedmiotowa zjawisk pieniężnych:
1. Gromadzenie przychodów
1. Ekwiwalentnych (rynkowych) z tytułu sprzedaży towarów, wyrobów i usług
2. Kredytowych z tytułu pożyczek bankowych
3. Transferowych między innymi z rynku kapitałowego z budżetu
2. Dokonywanie wydatków
1. Ekwiwalentnych (rynkowych) z tytułu zakupu materialnych czynników produkcji i wynagrodzeń za pracę
2. Transferowych występujących w postaci podatków, opłat oprocentowanie kredytów bankowych i obligacji, wypłaty dywidendy składek na ubezpieczenia społeczne i rzeczowe
3. Kredytowych z tytułu spłaty pożyczek bankowych
2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw. Jej cele, fazy i kryteria oceny.
2.1. Pojęcie gospodarki finansowej
1. Czynności polegające na racjonalnym uruchamianiu strumieni pieniężnych oraz ich osiadaniu, czyli tworzeniu oszczędności.
2. Gospodarkę finansowa można rozumieć jako mechanizm ciągłego, odpowiednio zorganizowanego procesu gromadzenia przychodów i dochodów oraz realizacji wydatków.
3. Gospodarka finansowa to prowadzenie nieustannej działalności w sferze operacji pieniężnej. Jest ona ciągłym procesem w ramach, którego dokonuje się ciągły ruch i dokonuje się zmiana przepływów (przepływy pieniężne spotykają się na swojej drodze z innymi przepływami).
4. Prowadzenie gospodarki finansowej oznacza uzyskiwanie i wydatkowanie pieniędzy z równoczesnym planowaniem działań w czasie krótkim i długim, oraz ich analizę i ocenę w celu ukształtowania przyszłych decyzji.
2.2. Cele gospodarki finansowej
1. Powinna sprzyjać wzrostowi nadwyżki finansowej
2. Powinna sprzyjać realizacji inwestycji rzeczowych
3. Powiększanie efektywności
4. Reprodukcja rozszerzona kapitału własnego.
2.3. Fazy gospodarki finansowej
1. Faza przygotowawcza – obejmuje przygotowanie operacji, prognozowanie, planowanie.
2. Etap realizacji – czynności związane z rzeczywista realizacją operacji pieniężnych.
3. Etap ewidencji, analizy, wnioskowania.
2.4. Cele przedsiębiorstwa:
1. Osiągnięcie określonych zamierzeń stawianych przed przedsiębiorstwem
2. Uzyskanie nadwyżki ekonomicznej wyrażonej w pieniądzu, może być traktowana jako dążenia do uzyskania nadwyżki finansowej w stosunku do wyłożonego kapitału w przedsiębiorstwie.)
Cele przedsiębiorstwa jednoosobowego:
1. otrzymanie nadwyżki służącej do pokrycia potrzeb konsumpcyjnych właściciela ,
2. pokrycie potrzeb rozwojowych,
Cele spółek akcyjnych:
1. osiągnięcie nadwyżki, która zagwarantuje zapłacenie dywidend akcjonariuszom spółki,
2. niekiedy walne zgromadzenie rezygnuje z wypłaty dywidend, kierując się motywem rozwojowym,
Cele przedsiębiorstw państwowych:
1. teoretycznie - jest uzyskiwanie nadwyżki zapewniającej wysokie nie podatkowe dochody budżetowi czy też skarbowi państwa,
Cele państwowego przedsiębiorstwa menedżerskiego jest uzyskanie zysku, bo od niego zależą wynagrodzenia menadżerów,
Cele przedsiębiorstwa samorządowego - dochód czysty (zysk + wynagrodzenia pracownicze),
Celem wspólnym dla wszystkich przedsiębiorstw jest dążenie do uzyskania wzrostu efektywności, rozumianej jako stosunek pożądanej kategorii nadwyżki (zysk, dochód czysty) do zaangażowanego kapitału. Celem działalności przedsiębiorstwa jest uzyskiwanie efektywności sprzyjającej interesowi zarobkowemu właścicieli, wzrostowi wartości przedsiębiorstwa.
2.5. Kryteria oceny gospodarki finansowej:
1. Racjonalność zewnętrzna – ocena całej gospodarki przedsiębiorstwa w tym także finansowej
 - maksymalizacja nadwyżki ekonomicznej
 - pomnażanie wartości przedsiębiorstwa
2. Racjonalność wewnętrzna – gospodarka finansowa oceniana jest w sposób izolowany
 - płynność finansowa
 - obniżka kosztów
3. Ryzyko, jego rodzaje, czynniki je wywołujące oraz sposoby ograniczania.
3.1. Definicje ryzyka:
1. Ryzykiem nazywamy statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze negatywnym dla dotkniętego nim podmiotu.
2. Ryzyko występuje wtedy, kiedy prawdopodobieństwo realizacji zamierzonego zadania, wystąpienia określonych warunków itd., zawiera się w granicach O < P(x) < l, gdzie P(x) oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia zmiennej losowej x.
3. Statystycznie, pojęciem ryzyka określa się sytuację, w której co najmniej jeden z elementów składających się na nią nie jest znany, ale znane jest prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Jeśli ten parametr jest źle oszacowany, lub pominięty, to wynik decyzji może być katastrofalny.
3.2. Niepewność
Występuje wtedy, kiedy podejmujący decyzję wie, iż wszystkie dopuszczalne wyniki i zdarzenia są możliwe, ale nie jest możliwe określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia losowego.
3.3. Źródła ryzyka
1. Makroekonomiczne – niezależne od przedsiębiorstwa (koniunktura, polityka fiskalna)
2. Mikroekonomiczne, związane z sektorem, w którym działa przedsiębiorstwo
3.4. Kalkulacja ryzyka
Ma na celu zapewnienie wzrostu efektywności, mierzonej właściwą dla danego przedsiębiorstwa nadwyżką finansową. Kalkulacja ryzyka ma też na celu zapewnienie zwiększenia wartości samego przedsiębiorstwa. Ryzyko dotyczy także nie podjętej na czas decyzji. Mówi się wówczas o ryzyku utraconych potencjalnych korzyści.
3.5. Podział ryzyk
1. Podział podstawowy:
1. Ryzyko właściwe – funkcjonuje na prawach wielkich liczb
2. Ryzyko subiektywne – związane z niedoskonałością człowieka subiektywnie oceniającego możliwość wystąpienia określonych zjawisk
2. Z punktu widzenia przedmiotu: inwestycyjne, transakcyjne, kredytowe, stopy procentowej, płynności
3. Kryterium rodzajowe: gospodarcze, polityczne, rynkowe, bankowe itp.
3.6. Rodzaje ryzyka:
1. Ryzyko operacyjne, wiąże się z możliwością aktywnego oddziaływania na cenę, sprzedaż, koszty. Ryzyko wiąże się także z:
- siłą oddziaływania konkurencji;
- możliwością wprowadzania substytutów;
- siłą przetargową oraz ewentualną spolegliwością dostawców;
- autentycznym znaczeniem pracowników najemnych i ich organizacji.
2. Ryzyko finansowe zależy przede wszystkim od udziału funduszy obcych w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa, im większy jest ten udział, tym wyższe jest ryzyko.
3.7. Sposoby ograniczenia ryzyka
Ryzyko można ograniczyć przez uzyskiwanie informacji na temat centralnych decyzji ekonomicznych, napięć i konfliktów wewnątrz kraju i poza nim. Można również zmniejszać ryzyko zasięgając porady u fachowców, tworząc rezerwy, korzystając z usług towarzystw ubezpieczeniowych.
4. Ruch okrężny w przedsiębiorstwie i jego konsekwencje dla gospodarki finansowej.
Procesy gospodarcze można rozpatrywać jako ruch rzeczy (aspekt rzeczowy) lub jako ruch wartości (aspekt finansowy).
4.1. Zasady ruchu okrężnego w przedsiębiorstwie:
1. W ruchu okrężnym wyróżniamy 3 fazy ruchu:
- faza zaopatrzenia
- faza produkcji
- faza zbytu
2. wszystkie fazy powinny występować kolejno po sobie ale i jednocześnie
3. rozmieszczenie składników rzeczowych w ruchu okrężnym zależy od :
- rodzaju działalności
- jakości gospodarowania
4.2. Konsekwencje ruchu okrężnego dla gospodarki finansowej przedsiębiorstwa:
1. Ruch okrężny jest podstawą klasyfikacji zjawisk finansowych, które występują w I – fazie pozyskiwania kapitału i zaopatrzenia w środki produkcji; III – uzyskiwanie przychodu i jego podział
2. Ruch okrężny ma charakter otwarty – zarówno w fazie zaopatrzenia i w fazie zbytu następuje powiązanie z funduszami zewnętrznymi.
- powiązanie bierne – przedsiębiorstwo pozyskuje środki dla siebie
- powiązanie czynne- lokowanie środków na rynku finansowym
3. Środki produkcji zachowują się nie jednakowo
- środki trwałe – zużywają się stopniowo utrzymując swoją postać rzeczową
- środki obrotowe – czas użytkowania do 1 roku
4. W ruchu okrężnym można wyodrębnić
- nierównomierny ruch okrężny środków obrotowych związany z sezonowością produkcji
- równomierny ruch okrężny środków obrotowych wyznacza pewną wartość, poniżej której zapotrzebowanie na środki obrotowe nie spada
5. Ruch okrężny daje podstawę do rozgraniczenia kapitałów na
- kapitały własne
- kapitałe obce
5. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwa funkcjonują po to, aby uzyskać przychody z różnych źródeł np. ze sprzedaży np. wyrobów gotowych lub usług.
5.1. Źródła przychodów:
1. przychody ze sprzedaży produktów i towarów
wielkość przychodów zależy :
- od ilości sprzedanych produktów, towarów lub świadczonych usług
- od ceny po której te towary zostaną sprzedane
ilość przychodów zależy :
- od popytu na dany produkt,
- podaż ( możliwość produkcyjna przedsiębiorstwa)
- wysokości ceny,
- umiejętności marketingowej,
2. pozostałe przychody operacyjne,
- przychody ze sprzedaży lub wpływy z likwidacji środków trwałych,
- przychody powstające w wyniku rozwiązania rezerw,
- przychody z umorzonych lub przedawnionych zobowiązań,
- przychodem będzie aktualizacja (wzrost)  wartości posiadanych zapasów,
- przychodem będą otrzymywane odszkodowania, kary, grzywny,
- przychodem są otrzymywane dotacje, subwencje lub dopłaty , darowizny oraz nieodpłatne składniki majątku
3. przychody finansowe
- należności z tytułu posiadanych przez przedsiębiorstwo udziałów w innych przedsiębiorstwach (podmiotach gospodarczych) np. darowizny, udziały w zyskach podmiotów zależnych,
- naliczenie odsetek od powierzonych innym podmiotom środków finansowych,( np. pożyczka, lokata w banku).
- zyski ze sprzedaży posiadanych papierów wartościowych,
- dodatnie różnice kursowe ( dot. Transakcji z partnerami zagranicznymi),
5.2. Przychody ze sprzedaży w przedsiębiorstwie
Utarg jest podstawowym przychodem przedsiębiorstwa. Jest efektem zrealizowanej sprzedaży.
Sprzedaż może być traktowana dwojako:
1. Memoriałowa,- w tym ujęciu sprzedaż polega na udostępnieniu produktu, wykonaniu usługi jej zafakturowanie i ewentualnym przyjęciu wykonanej pracy przez zleceniodawcę (bez środków pieniężnych). Sprzedaż memoriałowa nie jest elementem finansów, bo nie występuje przepływ strumienia pieniężnego.
2. Kasowa,- jest to zarówno wpływ gotówki jak też pieniędzy bezgotówkowych na rachunek bankowy. Sprzedaż w ujęciu kasowym, czyli utarg jest zjawiskiem finansowym. Ów utarg stanowi podstawowe źródło finansowania ponawianych cykli działalności przedsiębiorstwa.
Poziom utargu zależy od:
1. cen realizacji,
2. struktury asortymentowej,
3. fizycznych rozmiarów sprzedaży.
Utarg można podzielić na :
1. koszt,
2. nadwyżkę
5.3. Pojęcie kosztów w przedsiębiorstwie
Kosztami będą te rodzaje wydatków, które są związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Wydatkiem nazywamy każdorazowe pomniejszenie (wypływ) środków z kasy czy rachunku bankowego przedsiębiorstwa. Nie każdy wydatek będzie kosztem, Kosztami będą tylko te rodzaje wydatków, które są związane z bieżącą działalności ą przedsiębiorstwa.
Do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć:
- nakładów o charakterze inwestycyjnym ( wyjątkiem są środki trwałe których wartość nie przekracza 3. ...

Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Finanse przedsiębiorstw [67]

 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 01 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 02 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 04 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 01 Finanse przedsiębiorstw Wykład 07 WYKŁAD
 • podgląd pobierz opis 100+ zagadnień z finansów
 • podgląd pobierz opis 38 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis 75 pytań z finansów
 • podgląd pobierz opis Budżet Państwa - definicje
 • podgląd pobierz opis Controlling [34 stron]
 • podgląd pobierz opis Deficyt budżetowy
 • podgląd pobierz opis Definicje Budżetu Państwa
 • podgląd pobierz opis Dochodzenie należności
 • podgląd pobierz opis Faktoring
 • podgląd pobierz opis Faktoring jako źródło finansowania majątku
 • podgląd pobierz opis Faktoring [14 stron]
 • podgląd pobierz opis Finanse - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse – ściąga w tabelce ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - definicje i wzory [33 strony]
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - ściąga ŚCIĄGA
 • podgląd pobierz opis Finanse przedsiębiorstw - wykłady WYKŁAD
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online