Kategorie materiałów Ekonomia

Przedmiot: Integracja Europejska Wróć do kategorii

‘za’ i ‘przeciw’ UE

plik Pobierz ‘za’ i ‘przeciw’ UE.txt

   1. WSTĘP

 

W warunkach globalizacji nowe technologie – głównie w telekomunikacji i transporcie – umożliwiają międzynarodowy przepływ towarów, ludzi czy usług w większej skali, niż kiedykolwiek w przeszłości. Współpraca taka umożliwia szybszy rozwój gospodarczy społeczeństw, które uczestniczą w jej procesach, prowadzi do specjalizacji. Ludzie, firmy, państwa będą wytwarzać to, co potrafią robić najlepiej i najtaniej, przez lepsze wykorzystanie wiedzy, kapitału, pracy i surowców naturalnych.

     Konsumenci na całym świecie chcą kupować tanie i dobre produkty. Można to uzyskać przez międzynarodową współpracę gospodarczą, znoszenia barier celnych, wyznaczania specjalizacji umożliwiającej wzrost efektywności oraz konkurencyjności zmuszające do zwiększania wydajności. Przedsiębiorcy oraz ich pracownicy krajów dopiero rozwijających się obawiają się produktów „nowocześniejszych” z państw wysokorozwiniętych, produktów wytworzonych na bazie nowszej technologii, przez co bardziej konkurencyjnych.

     Większość państw widząc przewagę korzyści nad zagrożeniami wynikającymi z otwarcia się na świat, zawarła porozumienie o swobodzie handlu. Korzyści z globalizacji możliwe są do osiągnięcia jedynie dla aktywnych uczestników tych procesów. Kraje, które wybrały izolację ( Korea Północna, Kuba ) skazały się na zacofanie i biedę.

     Zwolennicy globalizacji podkreślają, że rodzi ona poczucie wspólnej hierarchii, wspólnego losu i wspólnej odpowiedzialności na poziomie globalnym. Sprzyja wzrostowi gospodarek narodowych dzięki znoszeniu barier w wymianie handlowej, pomaga też wyrównywaniu różnic między poszczególnymi krajami i regionami. Jest szansą dla dużych i małych przedsiębiorstw – na zasilenie je w kapitał, nowoczesną technologię, promocję na rynku. Jest też szansą dla jednostki – pod warunkiem, że będzie potrafiła ją wykorzystać.

     Polska gospodarka musi przejść proces dostosowawczy. To od nas zależy jakie miejsce w międzynarodowym podziale pracy zajmie Polska. Od wytwarzania dóbr prostych, tanich i niskie jakości musimy przestawić się procesy bardziej zaawansowane technologicznie, przejść do produkcji wysoko przetworzonej i lepszej jakości produktu.

Obecna niska konkurencyjność naszych produktów jest powodem deficytu Polski w handlu zagranicznym. Chętniej kupujemy wyroby zagraniczne, które stopniem jakości przewyższają nasze „rodzime”.

     Polska gospodarka ma dostosować się do standardów światowych. Potrzebna jest zatem kadra wykwalifikowanych, kreatywnych pracowników. Poziom wykształcenia społeczeństwa ma kluczową rolę i bezpośredni wpływ innowacyjność w dziedzinie gospodarki. Aby wdrażać nowoczesne produkty musimy dysponować nowoczesnymi technologiami i efektywniejszymi metodami pracy, przy jednoczesnym pozyskiwaniu kapitału.

Kapitał jest potrzebny polskim przedsiębiorstwom. Muszą one go inwestować w szkolenia pracowników, badania i rozwój technologii oraz ich wdrażanie. Polityka państwa powinna sprzyjać tymże podmiotom gospodarczym i ich działalności. Należy więc ograniczyć wspieranie monopoli, które przy braku konkurencji nie inwestują w badania i rozwój. Zaprzestanie wspierania nieefektywnych i przestarzałych branż surowcowych stanowi również ważny element polityki Rządu. Zaoszczędzone w ten sposób środki można przeznaczyć na rozwój przemysłu nowych technologii, na badania i rozwój gospodarki. Pomijając kwestię gospodarki Polacy powinni być tolerancyjni dla innych kultur i jednocześnie pielęgnować swoje tradycje. Nauka języków obcych, wyrabianie w sobie dyscypliny to cel każdej jednostki.

         Polska powinna otworzyć się na świat. Nie należy odgradzać się od globalizacji i powoli degradować się do roli kraju trzeciego świata. Jako państwo powinnyśmy aktywnie uczestniczyć w integracji światowej gospodarki i kultury wypracowując status państwa wysokorozwiniętego.

 

2. CO TO JEST INTEGRACJA ?

 

 INTEGRACJA – scalenie; proces tworzenia całości z części, albo włączenie jakiegoś elementu w całość; zespolenie i zharmonizowanie składników zbiorowości społecznej. Z definicji wynika, że jest to świadomy, celowy proces, dokonujący się dzięki przemyślanym zabiegom zarówno zbiorowości ( plemienia, narodu ), jak i grupy społecznej, czy jednostki podlegającej temu procesowi, lub wspomagającej go swoim działaniem.

Istnieje jednak wiele czynników obiektywnych niezależnych od świadomego działania integracyjnego czy integrującego, które mają istotny wpływ na procesy integracyjne. Do takich czynników możemy zaliczyć: systemy religijne i filozoficzne; naukę i wymianę naukową; wymianę handlową; języki o znaczeniu ponadnarodowym; style w architekturze,  malarstwie, rzeźbie, literaturze, muzyce; zgromadzenia religijne; ruch antywojenny; organizacje robotnicze; modę; sport; organizacje międzynarodowe, powołane do rozwiązywania wspólnych problemów ( standaryzacja, walka z chorobami ) itd. Czasem integracja ma miejsce wbrew woli ludzi, którzy jej podlegają.

 

3. CELE INTEGRACJI EUROPY.

 

 

Wzmocnienie wysiłków na rzecz zjednoczenia Europy po zakończeniu drugiej wojny światowej wynikało z przekonania, że jest to jedyny sposób na zakończenie historii wojen, przelewania krwi, cierpień i zniszczenia w Europie.

Ta podstawowa sprawa pozostawiła ślad na dokumentach założycielskich Zjednoczonej Europy i Unii Europejskiej. Jako swój najwyższy cel deklarują one zachowanie i umocnienie pokoju, integrację gospodarczą przez stworzenie europejskiego rynku wewnętrznego z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, dążenie do unii politycznej, a także umocnienie i wspieranie równości społecznej w Unii.

 

Zapewnienie pokoju.

 

Już plan Schaumana, Który doprowadził do założenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, w pojednaniu niemiecko – francuskim nie tylko dostrzegał rdzeń nowego ładu europejskiego, lecz wyraźnie zmierzał do stworzenia warunków, które uczyniłyby wszelkie wojny mało prawdopodobnymi, jeśli nie wręcz niemożliwymi. Powiodło się to dzięki stworzeniu Wspólnoty i Unii Europejskiej; użycie przemocy militarnej stało się pomiędzy członkami Unii Europejskiej nie do pomyślenia. Wydarzenia w byłej Jugosławii uświadomiły jednak wyraźnie, że pokój w Europie nie jest rzeczą oczywistą. Konieczne jest oddziaływanie na rzecz pokoju poza granicami strefy pokojowej.

Należy żałować, że ten nadrzędny cel zjednoczenia Europy w dużej mierze popadł w zapomnienie zarówno w odniesieniach środków masowego przekazu jak i świadomości mieszkańców. Opinie ludzi na temat Unii Europejskiej często są napiętnowane wrażeniami negatywnymi. Nadprodukcja rolna w UE i związane z nią góry masła i morza wina spotykają się z nieporozumieniem. Ponadto są one dla ludzi irytujące, bo w sytuacji nadprodukcji ceny, jakie muszą płacić za żywność wydają im się zbyt wysokie. Doniesienia na temat rzeczywistych lub domniemanych kryzysów Unii Europejskiej, skłócenie krajów partnerskich w ważnych zgromadzeniach dotyczących postępu zjednoczenia, brak wyników podczas wielu konferencji na szczucie powoduje zmniejszenie wiary obywateli, że Unia Europejska jest w stanie rozwiązać problemy gospodarcze i społeczne naszych czasów. Tryb pracy w Brukseli, siedzibie Rady i Komisji, jest dla obywateli nieprzejrzysty; ich zdaniem utworzono tam wszechwładzę i przeogromną machinę biurokratyczną, która raczej komplikuje codzienne sprawy pojedynczego człowieka, zamiast upraszczać je w korzystny dla niego sposób. Moim zdaniem wiele z tych opinii to bezpodstawne uprzedzenia; Unia Europejska to coś znacznie więcej, niż biurokracja, góry masła i ogromne koszty. W pierwszym rzędzie jest ona gwarantem pokoju i już w tej jednej funkcji stanowi bezcenny skarb dla ludzi żyjących na jej obszarze.

 

4. CZYM JEST UNIA EUROPEJSKA ?

 

 

Unia Europejska ( UE ) jest nowym typem związku między państwami. Główny zadaniem Unii jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Do najważniejszych celów Unii należą; zapewnienie bezpieczeństwa. Postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności, praw i interesów obywateli. Unia Europejska respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię, tradycję i kulturę. Unia Europejska gwarantuje poszanowanie demokracji; respektowanie praw człowieka, prywatnej własności i wolnego rynku. Unia składa się z trzech filarów. Pierwszy, o charakterze gospodarczym, stanowią trzy Wspólnoty Europejskie: Wspólnota Europejska ( WE ), Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWW i S ) oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej ( EURATOM ).

Drugim filarem jest Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Trzecim – zadania z zakresu Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Wspólnota Europejska powstała w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego zawartego przez sześć państw: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Włochy i Niemcy. Główne osiągnięcie Wspólnoty to ustanowienie Rynku Wewnętrznego, opartego na tzw. czterech swobodach – wolnym przepływie towarów, usług, osób i kapitału między państwami członkowskimi. Uwieńczeniem integracji gospodarczej jest utworzenie w 1999 roku Unii Gospodarczej i Walutowej, która ma stopniowo doprowadzić do zastąpienia walut narodowych wspólną walutą euro.

 

Korzyści wynikające z wprowadzenia jednakowej waluty euro.

Dla przeciętnego mieszkańca UE

·         Wyeliminowanie problemu wymiany walut w czasie wyjazdów zagranicznych

·         Łatwość w porównywaniu cen

Dla gospodarki Unii Europejskiej

·         Łatwość przesyłania kapitału

·         Wyeliminowanie ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursów walutowych

·         Zwiększenie konkurencyjności

 

Ludność Unii Europejskiej stanowi 7% ogółu mieszkańców Ziemi. Unia ma największy  (23% ) udział w światowej produkcji. Eksport Unii Europejskiej poza jej Rynek Wewnętrzny stanowi 19% całego światowego eksportu ( pierwsze miejsce na świecie ). Unia zużywa 17% wyprodukowanej na całym świecie energii. W skarbcach Unii znajduje się 32% światowych rezerw walutowych. Udział Unii w pomocy dla krajów Trzeciego Świata stanowi 53% światowych wydatków na ten cel.

 

Unia Europejska a obywatel.

 

W państwach Unii wielką wagę przykłada się do ochrony prawa i interesów obywateli. W Traktacie o Wspólnocie  Europejskiej znalazł się zapis dotyczący obywatelstwa Unii Europejskiej. Zgodnie z nim obywatele państw członkowskich stali się automatycznie obywatelami UE. Każdy obywatel Unii ma prawo do: swobodnego poruszania się i przebywania na obszarze państw członkowskich, wspólnej ochrony dyplomatycznej i konsularnej, przedkładania petycji do Parlamentu Europejskiego, zwrócenia się ze skargą do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej.

 

 

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniesie nie tylko korzyści polskiej gospodarce. Nasz kraj będzie musiał ponieść też koszty dostosowania się do Unii. Nie wszystko chce pokryć ze swoich środków unia Europejska.

Jakie są najważniejsze korzyści ? Przede wszystkim prestiż należenia do grupy państw bogatych, których obywatelom poziom życia ciągle się podnosi. Gospodarka powinna szybciej się rozwijać – ma wzrastać szybciej produkt krajowy brutto. Nie ulega wątpliwości, że zwiększy się bezpieczeństwo inwestorów zagranicznych. Będzie z pewnością większa stabilność przepisów.

Polska otrzyma ( już częściowo wykorzystuje ) duże środki pomocowe m. in. Z programów PHARE i SAPARD. W pierwszych latach będziemy niewątpliwie więcej dostawać niż wpłacać do unijnego budżetu. Dopiero potem sytuacja może się zmienić – taka jest unijna filozofia. W momencie przyjmowania Polski my dopłacamy do jej gospodarki. Później Polska być może będzie musiała wspierać słabszych partnerów z Unii Europejskiej. Chodzi o to aby wszystkim mieszkańcom UE żyło się dobrze i dostatnio.

Co oznacza dla naszych firm wstąpienie do UE ? Poszerzenie rynków zbytu z prawie 39 mln osób obecnie do 400 mln osób zamieszkujących UE.

Korzystny w pewnym sensie jest też unijny nacisk na zmiany w polskim rolnictwie, ponieważ mobilizuje rządy do podejmowania działań likwidujących jego zacofanie.

A jakie są koszty dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej ? Pierwszą polityczną sprawą jest zrzeczenie się części suwerenności przez Polskę na rzecz Unii Eurpoejskiej. Decyzję tę tak naprawdę podejmiemy wszyscy w referendum unijnym. Mankamentem przystąpienia do Unii Europejskiej będzie też powstanie rzeszy tzw. unijnych urzędników zainteresowanych bardziej swoimi posadami w Unii niż interesami Polski. Sceptycy podkreślają, że Polska będzie musiała dopłacać do unijnego budżetu na rzecz krajów słabiej rozwiniętych.

Nie ulega wątpliwości , że z chwilą wstąpienia do Unii zbankrutują firmy niekonkurencyjne, przestarzałe technologicznie itp. Nastąpi też upadek tzw. przemysłów schyłkowych i manufakturowych. Rolnicy mają obawy co do restrukturyzacji całe branży, lecz pewne jest, że niezależnie od tego czy przystąpimy do UE czy nie i tak trzeba dokonać przekształceń. Najbiedniejsza część wsi będzie się musiała zastanowić co dalej robić. Na ziemiach zachodnich ( znacznie rzadziej niż u nas ) panuje też obawa przed wykupieniem ziemi a zwłaszcza nieruchomości przez obcokrajowców, zwłaszcza Niemców.

 

5. INTEGRACJA GOSPODARCZA.

 

Międzynarodowa integracja gospodarcza polega na tworzeniu jednolitego, scalonego wewnętrznie organizmu gospodarczego. Integracja gospodarcza nie jest procesem, w którym jedna strona musi stracić, a druga zyskać.

Głównym celem integracji gospodarczej jest stała poprawa warunków życia i pracy obywateli. Można ją osiągnąć dzięki:

·         Likwidacji istniejących barier i nierówności rozwoju gospodarczego

·         Rozwijaniu związków, przynoszących państwom członkowskim konkretne korzyści gospodarcze

·         Wzmacnianiu spójności społecznej i solidarności ekonomicznej

Osiągnięcie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej z ekonomicznego punktu widzenia wymaga kontynuacji podjętych reform gospodarczych, jak również uporządkowanie prawa gospodarczego oraz przekształceń organizacyjnych, własnościowych i restrukturyzacyjnych po to, by sprostać konkurencji w Unii Europejskiej.

 

Skutki integracji gospodarczej na przykładzie Unii Europejskiej.

·         Prowadzenie wspólnej polityki, w szczególności w dziedzinie handlu, rolnictwa, transportu, rybołówstwa

·         Koordynacja polityki w obszarze przemysłu, środowiska naturalnego, badań naukowych i rozwoju techniki, opieki społecznej i kształcenia zawodowego

·         Ustanowienie Rynku Wewnętrznego, charakteryzującego się swobodnym przepływem towarów, usług, osób i kapitału

·         Utworzenie systemu ochrony konkurencji na rynku wewnętrznym

·         Wzmocnienie ochrony konsumentów

·         Utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej z Europejskim Bankiem Centralnym ze wspólną walutą euro.

 

 Ciąg dalszy w pliku do pobrania.

Wkuwanko.pl jako podmiot świadczący usługę hostingu materiałów edukacyjnych nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Aby zgłosić naruszenie prawa autorskiego napisz do nas.

ikona Pobierz ten dokument

Wróć do kategorii

wkuwanko.pl

Wasze komentarze: dodaj komentarz

 • Nie ma jeszcze komentarzy do tego materiału.

Materiały w kategorii Integracja Europejska [60]

 • podgląd pobierz opis 15 pytań do
 • podgląd pobierz opis ‘za’ i ‘przeciw’ UE
 • podgląd pobierz opis COREPER
 • podgląd pobierz opis Deklaracja Schumana
 • podgląd pobierz opis dyrektywa
 • podgląd pobierz opis EBC
 • podgląd pobierz opis EFTA
 • podgląd pobierz opis Europejski Trybunał Sprawiedliwości
 • podgląd pobierz opis Formy Integracji Międzynarodowej
 • podgląd pobierz opis Fundusze strukturalne UE
 • podgląd pobierz opis Gezeza i rozwój koncepcji integracyjnych w EU
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej
 • podgląd pobierz opis Historia Integracji Europejskiej 16 str
 • podgląd pobierz opis Historia Wspólnot Europejskich
 • podgląd pobierz opis Instytucje UE
 • podgląd pobierz opis Integracja
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska
 • podgląd pobierz opis Integracja Europejska 20 str.
 • podgląd pobierz opis Integracja gospodarcza.
 • podgląd pobierz opis Komisja Europejska
[ Misja ] [ Regulamin ] [ Kontakt ] [ Reklama ]   © wkuwanko.pl 2008-2018 właściciel serwisu SZLIFF

Partnerzy: matzoo.pl matmag.pl batmat.pl onlinefm.pl pisupisu.pl Matematyka radio online